visuel rubrique _meta_navigation

> Mencions legals

MENCIONS LEGALS

 Anterior

Drets d’autor - Drets de reproducció

El conjunt d’aquesta pàgina web d’internet està sotmès a la legislació francesa i internacional, així com en tot allò que concerneix DS Advocats i Economistes, a la legislació específica espanyola, sobre els drets d´autor i la propietat intel•lectual. Tots els drets de reproducció estan reservats, incloses les representacions iconogràfiques i fotogràfiques. Queda completament prohibida la reproducció de tota o part d’aquesta pàgina web en qualsevol suport, excepte autorització explícita per part de DS Avocats o en el seu cas de DS Advocats i Economistes. S’autoritza la reproducció dels textos en un suport de paper, a reserva del respecte de les tres condicions següents: gratuïtat de la difusió, respecte a la integritat dels documents reproduïts (cap modificació i alteració) citació clara i llegible de la font de la següent manera: “Document procedent de la pàgina web d’Internet http://www.dsavocats.com, de DS Avocats. Els drets de reproducció estan reservats i estrictament limitats. Per a qualsevol altre utilització, ens pot consultar a : courrier@dsavocats.com.

Confidencialitat dels correus d’informació relatius a l’enviament de correus electrònics.

L’informem que el secret de les correspondències transmeses per la xarxa d’Internet no està garantit. Els correus electrònics es conserven en suport informàtic el temps que DS o en el seu cas DS Advocats i Economistes triguin en tractar-los. Aquest servidor ha estat objecte d’una declaració de tractament automatitzat d’informacions nominatives o indirectament nominatives juntament a la Comissió Nacional de la Informàtica i Llibertats. LES INFORMACIONS QUE APAREIXEN EN AQUESTA PÀGINA WEB NO CONSTITUEIXEN UNA CONSULTA JURÍDICA I, EN CONSEQÜÈNCIA, NO PODEN CONSIDERAR-SE COM A TALS.

DS Avocats facilita les esmentades informacions amb finalitats purament informatives. No tenen per objecte reemplaçar els assessoraments, tractaments o recomanacions facilitats pels nostres advocats professionals.

Absència de garantia.

DS Avocats s’esforça en mantenir al dia la pàgina web. No obstant DS Avocats no garanteix ni l’exactitud ni el caràcter exhaustiu de les informacions presents en aquesta pàgina web. DS Avocats i en el seu cas DS Advocats i Economistes no podrà ser considerat responsable de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués resultar de la seva visita en aquesta pàgina Web, o associada amb aquesta.

Atents a facilitar l’accés a altres pàgines Web susceptibles d’aportar un complement d’informació, DS Avocats ha afegit a la seva Web un cert nombre d’enllaços. Alguns d’aquests enllaços porten a dades situades en servidors manipulats per terceres persones, les quals DS no pot controlar. DS Avocats no podrà ser acusat, en cap cas, del contingut de les webs de terceres persones, o de les conseqüències de la seva utilització.